Meni

Kronologija

Miro Cerar

18. februar 198757. številka Nove revijeKot posebna številka Nove revije izidejo Prispevki za slovenski nacionalni program, v katerih avtorji izpostavijo potrebe po uresničitvi pravice slovenskega naroda do samoodločbe in državni suverenosti, po razvoju slovenske parlamentarne večstrankarske demokracije, po formiranju slovenske vojske, potrebo po drugačni ureditvi pravnega razmerja z Jugoslavijo itd.
16. marec 1987Javna tribuna Društva Slovenskih pisateljevV Cankarjevem domu poteka javna tribuna Društva slovenskih pisateljev o amandmajih k zvezni ustavi. Tribuna spodbudi intelektualce in civilno družbo, da postanejo aktivni akterji procesa nastajanja nove ustave.
25. april 1988Gradivo za slovensko ustavo (t.i. 'Pisateljska ustava')Zasnova besedila nove ustave, oblikovana v okviru Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega sociološkega društva, je pod naslovom Gradivo za slovensko ustavo objavljena v Časopisu za kritiko znanosti (v javnosti dobi ime 'Sociološko-pisateljska' ali 'Pisateljska ustava').
27. september 1989Ustavni amandmaji IX do XCSprejeti so amandmaji IX do XC k ustavi SR Slovenije, ki okrepijo položaj Slovenije znotraj SFR Jugoslavije. Med drugim zajamčijo varstvo človekovih pravic ter omogočijo tržno gospodarstvo in politični pluralizem ter z njim demokratizacijo slovenskega političnega prostora.
16. december 1989Imenovanje Skupine za pripravo izhodišč za novo ustavo SR Slovenije in novo ustavo SFR JugoslavijePredsedstvo Socialistične Republike Slovenije imenuje delovno skupino za pripravo izhodišč za novo republiško in zvezno ustavo. Skupina pripravi izhodišča na podlagi usmeritev, ki so jih določili ustavni amandmaji iz istega leta ter nekateri politični in strokovni dokumenti oziroma gradiva.
7. marec 1990Ustavni amandmaji XCI do XCVUstavni amandmaji iz poimenovanja republike Slovenije črtajo besedo 'socialistična' ter natančneje določijo vlaganje kandidatur za aprilske demokratične volitve.
29. marec 1990Zakon o himni Republike Slovenije Za novo slovensko himno je zakonsko določena 'Zdravljica'. Zakon določi njeno besedilo, melodijo, izvajanje in uporabo.
10. april 1990Neformalni Delovni osnutek nove slovenske ustave (t.i. 'Demosova ustava')Na temelju Pisateljske ustave Zbor za ustavo v sodelovanju z Demosom in Zvezo socialistične mladine Slovenije sprejme Delovni osnutek nove ustave (v javnosti dobi ime 'Demosova ustava').
8., 12. in 22. april 1990Prve demokratične volitve v Republiki SlovenijiNa demokratičnih (pluralnih) volitvah so izvoljeni nova republiška skupščina, predsedstvo republike in njegov predsednik. V skupščini dobi večino koalicija Demos.
9. maj 1990Konstituiranje novoizvoljene Skupščine Republike SlovenijeNa konstitutivni seji demokratično izvoljene skupščine je za njenega predsednika izvoljen dr. France Bučar. Skupščina 16. maja izvoli nov Izvršni svet Republike Slovenije na čelu z Lojzetom Peterletom (po sprejemu nove ustave 23. decembra 1991 izvršni svet nadaljuje svoje delo kot vlada).
13. junij 1990Ustanovitev Ustavne komisije Skupščine Republike SlovenijeSkupščina ustanovi svojo ustavno komisijo, katere prednostna naloga je, da pripravi predlog nove ustave Republike Slovenije in ga predloži vsem trem zborom skupščine v obravnavo in sprejem.
25. junij 1990Predlog za začetek postopka za sprejetje nove slovenske ustaveNovoizvoljeno Predsedstvo Republike Slovenije sprejme Predlog za začetek postopka za sprejetje nove slovenske ustave. Skupščina predlog potrdi 18. julija.
2. julij 1990Deklaracija o suverenosti države Republike SlovenijeSkupščina Republike Slovenije sprejme deklaracijo o suverenosti, ki politično okrepi prizadevanja za vzpostavitev Slovenije kot suverene države.
18. julij 1990Sklep o začetku postopka za sprejem ustave Republike SlovenijeSkupščina Republike Slovenije sprejme sklep o začetku postopka za sprejem nove ustave.
20. – 25. avgust 1990Predlog osnutka nove slovenske ustave (t.i. 'Podvinska ustava').Strokovna skupina skupščinske ustavne komisije sestavi predlog osnutka nove slovenske ustave (v javnosti dobi ime 'Podvinska ustava').
5. oktober 1990Ustavni amandmaji XCVI do XCVIIIUstavni amandmaji k slovenski ustavi določijo, da se v Sloveniji ne uporabljajo več določbe ustave SFR Jugoslavije, ki niso v skladu z ustavo Republike Slovenije.
12. oktober 1990Osnutek Ustave Republike SlovenijeUstavna komisija na temelju predloga strokovne skupine določi osnutek ustave in ga s spremno razlago posreduje v javno razpravo.
12. oktober 1990 – 30. november 1990Javna razprava o osnutku ustavePosamezniki, lokalne skupnosti, politične stranke, gospodarski subjekti, združenja, strokovne ter druge institucije in organizacije ustavni komisiji posredujejo pripombe in pobude glede osnutka ustave. Komisija prejema pripombe in pobude tudi po poteku javne razprave in jih upošteva v okviru ustavne razprave.
23. december 1990PlebiscitKer ustava še ni sprejeta in ni mogoče izvesti ustavnega referenduma o novi državni ureditvi, se slovensko politično vodstvo odloči za izvedbo plebistica. Le-tega se udeleži 1.359.901 volivcev od skupaj 1.459.752 volilnih upravičencev (93,2%. udeležba), pri čemer 1.288.044 (88,2 %) volivcev glasuje ZA samostojno in neodvisno državo Slovenijo.
22. februar 1991

Ustavni amandma XCIX

Resolucija o predlogu za sporazumno razdružitev SFR Jugoslavije

Sprejeti ustavni amandma k slovenski ustavi določi podlago za suvereno urejanje slovenskih notranjih in zunanjih zadev. Hkrati določi, da dokler slovenska skupščina ne odloči drugače, Slovenija še vedno ureja odnose z drugimi republikami in zveznimi organi v SFR Jugoslaviji. Resolucija vzporedno z amandmajem ponudi konkretne predloge za razdružitev jugoslovanskih republik.
24. junij 1991Ustavni amandma CSprejet je ustavni amandma C, ki določi nov grb in novo zastavo Republike Slovenije.
25. junij 1991

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Deklaracija ob neodvisnosti

Skupščina Republike Slovenije sprejme tri osrednje osamosvojitvene dokumente. Prva dva sta ustavnopravna akta, deklaracija pa je politični dokument. Z razglasitvijo Temeljne ustavne listine Republika Slovenija postane suverena (samostojna in neodvisna) država.
25. junij 1991Sveženj osamosvojitvenih zakonovTemeljna ustavna listina in ustavni zakon za njeno izvedbo omogočita in terjata obsežne spremembe slovenske zakonodaje. Najprej je sprejet sveženj novih zakonov, ki suvereno urejajo pomembne državotvorne prvine osamosvojene Slovenije (med njimi so npr. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, Zakon o tujcih, Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije in Zakon o nadzoru državne meje).
4. december 1991

Predlog Ustave Republike Slovenije

Predlog Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije

Ustavna komisija določi predlog nove ustave in ustavnega zakona za njeno izvedbo. Oba sta posredovana v obravnavo in sprejem skupščini.
23. december 1991Ustava Republike SlovenijeSkupščina Republike Slovenije sprejme in na skupni seji vseh treh zborov razglasi novo slovensko ustavo. Ustava Republike Slovenije začne veljati z razglasitvijo in pomeni temelj nove, demokratične, pravne in socialne države, v kateri so zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine.